ID EST
Sebastian Tkacz
TіumaczeniaJestem tіumaczem jкzyka іotewskiego i rosyjskiego. Jкzyka іotewskiego uczyіem siк na Јotwie, gdzie skoсczyіem szkoік ¶redni± oraz rozpocz±іem studia (ukoсczone w Polsce). W Rydze zdaіem egzamin paсstwowy z jкzyka іotewskiego, z kategori± uprawniaj±c± mnie do pracy we wszystkich strukturach urzкdowych oraz do tіumaczeс.
Tіumaczeniami zajmujк siк od 1997 roku. Jako jeden z bardzo nielicznych tіumaczy jкzyka іotewskiego w Polsce wspуіpracujк z ponad 100 biurami tіumaczeс w kraju i za granic±.

Cennik tіumaczeс

Tryb normalny - w przypadku jкzyka іotewskiego - do 5 stron dziennie
                          - w przypadku jкzyka rosyjskiego - do 8 stron dziennie
Tryb ekspresowy - do poniїszych cen naleїy doliczyж 50%

Jкzyk wyj¶ciowy
Jкzyk docelowy
Cena tіumaczenia w trybie normalnym
polski
іotewski
55,00 zі
іotewski
polski
49,50 zі
polski
rosyjski
27,50 zі
rosyjski
polski
27,50 zі


W szczegуlnych przypadkach mogк zaoferowaж takїe tіumaczenia przysiкgіe z/na jкzyk rosyjski. Do powyїszych stawek doliczane bкd± stawki urzкdowe tіumacza przysiкgіego (strona obliczeniowa w tym przypadku to 1125 znakуw, zgodnie z rozporz±dzeniem Ministra Sprawiedliwo¶ci w sprawie wynagrodzenia za czynno¶ci tіumacza przysiкgіego).

Ceny za stronк obliczeniow± (1800 znakуw ze spacjami)
Do powyїszych cen naleїy doliczyж VAT.
Przy wiкkszych zleceniach (powyїej 100 stron) ceny mog± podlegaж indywidualnym negocjacjom.
Kontakt:
"Id est" Sebastian Tkacz
ul. Grochowska 56/76
04-282 Warszawa

Tel kom.: 601 363 765
Tel./Faks: (22) 409 09 77

Skype: sebastian_t_1975

email: ;

NIP: 113-137-31-62


Jestem uczestnikiem programu Rzetelna Firma:
wizytуwka


ReferencjeJedyna taka strona o bliјniкtach